Tada drastuh svarupe vasthanam At that moment, truth of pure…

Tada drastuh svarupe vasthanam
At that moment, truth of pure nature remains.
– Yoga Sutra 1.3 

via @yogajournal