(via DETAIL + DEPTH: BADDHA PARSVAKONASANA, part one – Hyde)

(via DETAIL + DEPTH: BADDHA PARSVAKONASANA, part one – Hyde)